16

Manager

Kazumi Horiuchi

14

Sub Manager

Kakuki Kato

3

Catcher

Kyoichi Kameyama

6

Pitcher

Kiyoshi Tokunaga

7

Shortstop

Toshiyuki Miyahara

8

Front Office

Youichi Murakawa

12

3rd Baseman

Shinichi Sugimoto

20

Catcher

Ryouhei Nagase

--

Shortstop

Rintaro Abe

--

Outfielder

Hitomi Fujioka

--

Catcher

Hiroyuki Sasahara